Turistični boni so vljevani do 31.12. 2021

Tudi pri nas je izbrane nastanitve v Sloveniji možno rezervirati s turističnim bonom. Velja samo za nastanitve, ki ustrezajo v zakonodaji predpisanim pogojem.

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki, ki ga ima vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nočitve ali nočitve z zajtrkom v Sloveniji.

Bone je mogoče unovčiti do 31. decembra 2021

Kdo je upravičenec do bona in v kakšni višini?

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020, ki je:

  • polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej) v višini 200 € – polnoletni upravičenec,
  • mladoletna oseba (rojena po letu 2002) je upravičena do bona v višini 50 €.

Kje lahko unovčim bon?

Bon upravičenec lahko unovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki je poslovni subjekt, vpisan na dan 13. 3. 2020 v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji.

Če je bil ponudnik storitev na dan 13. 3. 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, pa se je kasneje izbrisal, tak izbris ne vpliva na možnost unovčenja bona pri njem, če je na dan unovčenja bona ponovno vpisan v Poslovni register Slovenije. Upravičenec torej pri takšnem ponudniku storitev lahko unovči bon.

Turistične bone je v skladu pisnega dogovora med Združenjem hotelirjev Slovenije in Združenjem turističnih agencij Slovenije možno vnovčiti v turističnih agencijah, članicah Združenja turističnih agencij Slovenije. Bon se ravno tako lahko koristi samo pri ponudnikih nastanitve, ki ustrezajo zgoraj omenjenim pogojem.

Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se upravičenci že pri rezervaciji letovanja pozanimajo o tem.

Kdaj bom prejel bon?

Upravičenci bonov ne bodo prejeli, saj bon ne obstaja v fizični obliki, temveč je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), do katerega bodo imeli dostop vsi ponudniki storitev. Vse v zvezi z unovčitvijo bona bodo upravičenci lahko uredili pri ponudniku storitve. Vse v zvezi z unovčitvijo bona bodo upravičenci lahko uredili pri ponudniku storitve, kjer bodo nameščeni.

Upravičenci lahko stanje svojega bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki. Za pomoč se lahko obrnete na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Za kakšno storitev lahko unovčim bon?

Bon se lahko unovči le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. 
Stroške ostalih storitev (npr. večerja, garaža…) in turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Pri tem ni potrebno ločeno izdajanje računov, vse storitve so lahko zaračunane na enem računu.

Ali je mogoče bon unovčiti pri koriščenju polpenziona ali drugega paketa, pri čemer pa se bon unovči le za nočitev z zajtrkom, ostalo pa upravičenec doplača?

Da, to je mogoče. Na računu je lahko naveden npr. polpenzion, pomembno je le, da se bon unovči le v višini vrednosti nočitve z zajtrkom, ostalo je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Ob tem pa je bistveno še, da je ponudnik storitve ob morebitnem nadzoru sposoben pojasniti vrednost nočitve z zajtrkom (obstaja cenik).
 

Za kakšno storitev se bon lahko unovči v kampu, kjer se ne zaračunava nastanitev oz. nastanitev z zajtrkom, temveč je struktura obračunavanja storitve nastanitve sestavljena iz ločenega prikaza stroškov nočitve/osebo, parcele in elektrike?

Bon se lahko unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Sam zakon ne vsebuje posebne definicije "nastanitve", zato se v primeru nastanitve v kampih lahko izhaja iz analogije zaračunavanja stroškov namestitve v hotelskih sobah. Pri namestitvah v hotelu se gostu ne zaračunajo ločeno stroški za nočitev in storitev uporabe sobe ter elektrike. Vse to skupaj se šteje kot nočitev in gost v okviru plačila nočitve plača tudi sobo ter elektriko.
Unovčenje bona v kampu je torej mogoče za stroške nočitve/osebo, parcele in elektrike. Stroške ostalih storitev in turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi.
Enako velja tudi v primeru pavšala. Bon se lahko unovči le za prej navedene storitve znotraj pavšala, ob tem pa je bistveno še, da je ponudnik storitve ob morebitnem nadzoru sposoben pojasniti vrednost teh storitev (obstaja cenik).

Kako se bon unovči oziroma izplača?

Upravičenec je ob prijavi dolžan seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Upravičenec pri ponudniku storitev bon unovči tako, da ponudnik storitve vnese podatke o upravičencu in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, upravičenec pa potrdi koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona ter predložitvijo kopije identifikacijskega dokumenta. Obrazec za pisno potrditev unovčitve bona prejme upravičenec pri ponudniku storitev (na recepciji). Če skupaj letuje več oseb (npr. družina), vsi člani pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu.

Bon bo unovčen na dan odhoda, oziroma na dan, ko bo ponudnik storitve za opravljeno storitev izdal račun. Račun se izda za celotno vrednost storitve, pri čemer upravičenec za del, ki se lahko plača z bonom, unovči bon, preostanek pa doplača z drugimi plačilnimi sredstvi. 

Potrditev unovčitve bona s strani upravičenca je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki ga FURS praviloma izplača ponudniku storitve. Izjemoma bo FURS povračilo v vrednosti unovčenega bona izplačal upravičencu, ki bo opravljeno storitev ponudniku storitve plačal (založil), in sicer takrat, ko je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS. Tu gre za primere, ko ponudnik storitev nima internetne povezave (in ne za primere začasnega nedelovanja interneta). Tak primer je npr. planinska koča, kjer zaradi lokacije internetna povezava ni možna. V takih izjemnih primerih bo gost plačal polni znesek računa, ponudnik pa mu bo izdal Potrdilo o unovčitvi bona z izplačilom upravičencu in v roku treh dni po odjavi gosta v informacijski sistem FURS-a vnesel podatke za povračilo sredstev bona upravičencu.

FURS izplača ponudniku storitve oziroma upravičencu sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, v naslednjih rokih:
-        za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,
-        za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.

Kako lahko unovči bon mladoletna oseba?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca (če ga ta ima).

Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (npr. starimi starši, sosedi, športnim klubom …)?

Da. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi,  ki jo podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca (če ga ta ima).

Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem?

V zakonu je določena prenosljivost bona med:
- sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki),
- zakonci, zunajzakonskimi partnerji,
- partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev),
- otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade.

Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljeni storitev v manjših zneskih?

Da, znesek je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku do porabe dobroimetja. 
Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade.

Ali mi ponudnik storitve lahko za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve?

V primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se ponudnik storitve kaznuje za prekršek. Nadzorni organ, kamor lahko podate prijavo, je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon koristim kasneje, če bona ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2020?

Ne. Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju, niti ga ne more unovčiti kasneje.

Ali so boni obdavčeni?

Ne. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…)?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Ali se bon deduje?

Ne, zakon določa, da se bon ne deduje.
Bona, ki ga upravičenec pred smrtjo ni sam unovčil ali pa prenesel na drugo osebo, ni mogoče unovčiti. Če pa je upravičenec pred smrtjo bon prenesel na drugo osebo, ta lahko tak bon unovči.

Eden od staršev rezervira nastanitev za celo družino, ki bo plačana z boni vseh družinskih članov (staršev in otrok). Ali je treba račun izdati vsakemu članu družine posebej?

Ne, ponudnik storitev izda le en (skupni) račun naročniku storitve (staršu).

Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne?

Da, za namene davčnega potrjevanja računov gre v primeru plačila z bonom za plačilo z gotovino (je način plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev), zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan z bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Seveda pa mora ponudnik storitev v svojem knjigovodstvu ustrezno evidentirati unovčene bone, za katere bo prejel povračilo sredstev od FURS.  

Za davčne zavezance je za izdajo davčno potrjenih računov brezplačno na voljo tudi aplikacija MiniBlagajna. Lahko pa se izda račun iz vezane knjige računov, vendar je treba v takem primeru podatke iz tako izdanega računa posredovati v davčno potrjevanje (v aplikaciji MiniBlagajna) najpozneje do 10-tega v mesecu, ki sledi mesecu, ko je račun izdan. Pred začetkom izdajanja računov mora zavezanec vezano knjigo računov potrditi preko svojega uporabniškega računa na portalu eDavki. Pri unovčitvi bona se kot podatek o številki računa v prvi dve polji vpiše 0 (oznaka poslovnega prostora in oznaka elektronske naprave), v zadnje polje pa zaporedno številko iz VKR.

Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino?

Da, za namene davčnega potrjevanja računov gre v primeru plačila z bonom za plačilo z gotovino (je način plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev), zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR.
Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan z bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR.
Seveda pa mora ponudnik storitev v svojem knjigovodstvu ustrezno evidentirati unovčene bone, za katere bo prejel povračilo sredstev od FURS.  

Pravna podlaga

Ali nastanejo kakšni stroški, če se potovanja ne udeležim?

Pogoji 1 (velja za večino nastanitev):
Posebni pogoji odpovedi za turistične bone: 20 € do 14 dni pred odhodom, od 13 dni do dneva odhoda oziroma neprihod v nastanitev: 50 € za aranžmaje do 300 € in 100 € za aranžmaje nad 300 € oz. minimalno strošek ene nočitve.
 
Pogoji 2 (za določene nastanitve):
Nekateri ponudniki za potrditev rezervacije zahtevajo 30 % preplačilo v roku 24 ur, saj si s tem zagotovijo resnost rezervacije. Ko vam bomo pošiljali ponudbo, vas bomo na to posebej opozorili.
 
Vse ponudbe počitnic na enem mestu

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se